امروز پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
بررسی رابطه بین قیمت مسکن و تسهیلات اعطایی
رابطه بین قیمت مسکن و تسهیلات اعطایی بانک ها یکی از مهمترین نگرانی های سیاست گذاران را تشکیل می دهد و اجرای سیاست های تسهیلات اعتباری بدون توجه به مبانی نظری و اثرات آن بر تورم و رشد بخش مسکن می تواند نتایج زیانباری را در بخش مذکور و کل اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین قیمت مسکن و تسهیلات اعطایی بانک ها با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و بر مبنای داده های فصلی 1378-1393می باشد. نتایج حاصل از برآوردها نشان دهنده آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت و معنی داری بین تسهیلات اعطایی بانک ها و قیمت مسکن وجود دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری و نرخ بهره واقعی اثر منفی و معنی داری بر قیمت مسکن داشته است. در نتیجه لازم است سیاست گذار پولی در تنظیم سیاست های پولی به ویژه تغییر نرخ بهره، اثرات آن بر بخش مسکن را مورد توجه قرار دهد