امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
شاخص های مطلوب مسکن و مشکلات آن در ایران

منظور از مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین نیازهای انسان صرفا یک سرپناه نیست. مفهوم سکونت فراتر از استقرار در یک چهار دیواری است. مسکن از ابعاد گوناگونی برخوردار است که از آن جمله ابعاد اقتصادی، روان شناختی، کالبدی و غیره را می توان نام برد. روند رو به رشد جمعیت در کشور (به خصوص در سالهای اخیر) و افزایش پدیده مهاجرت به شهرها و نیز سیاستهای اتخاذ شده در زمینه مسکن مشکلاتی را در این راستا بوجود آورده است. اگر چه در سالهای اخیر به احداث واحدهای مسکونی توجه زیادی شده است اما عدم توجه به بعد کیفی مسکن باعث شده تا این ساخت و سازها چندان با اقبال عمومی مواجه نباشد. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی انواع اقامتگاه های شهری، ویژگیهای مسکن مطلوب در ایران شناخته شده و بر مبنای آن به آسیب شناسی مشکلات مسکن در ایران پرداخته شود. در انتها با شناخت از این مشکلات، راهکارهای مناسب در جهت کاهش آنها ارایه خواهد شد.